Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

-

-

Tel:

Faks:

E-Mail: kultur@karabuk.bel.tr

Özgeçmiş:

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıdaki gibidir.
a) Kuruluşu: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Müdür, Müdürlük bünyesinde çalışan Memur ve İşçi personellerden oluşur.
b) Görevleri: Kültür ve Sosyal İşleri  Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir.
1. Belediye başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlarla ilgili mevzuata uygun olarak belediyenin kültürel ilişkiler kapsamında yer alan etkinliklerini, değişen koşullara uygun bir şekilde seçenekli olarak belirleyip başkanlık onayına sunmak, onaylanmış seçenekleri ilgili birimlerle koordine ederek uygulamak, veri tabanı ve ihtiyaç tablosunu düzenlemek.
2. Müdürlüğün faaliyetleri için gerekli olabilecek, ortam, araç, gereç ve teknolojiyi belirlemek.
3. Belediye sorumluluğunda bulunan tarihsel ve kültürel kalıpların korunup geliştirilmesi  ve tanıtılması ile ilgili yayın faaliyetlerini yürütmek.
4. Yöre halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık  ve kapalı mekanlarda sunarak kent halkının kaynaşmasını toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak.
5. Başarılı öğrencileri teşvik edici ödüllerle desteklemek.
6. Anne ve Babası çalışan ailelerin okul öncesi dönemindeki eğitimlerinde katkıda bulunmak için kreşler açmak.
7. Halk müzeleri yaptırıp işletilmesi konusunda ilgili makamlarla işbirliğine gitmek.
8. Halkın istifadesine sunulacak halk kütüphaneleri ve okuma salonları açmak.
9. Gençlik, kadın ve çocuk komisyonları oluşturmak.
10. Kültür merkezleri açılması için çalışmalar yapmak.
11. Çok yönlü ve çok amaçlı hizmet binaları tesis etmek.
12. Kültür merkezleri ve hizmet binalarında;  Konferanslar, Paneller, Açık oturumlar, Seminerler, Sergiler, Defileler, Mültivizyon ve dia gösterileri, Çeşitli konser ve gösteriler, beceri kazandırma ve meslek edindirme kursları,  Tiyatro, sinema kursları ve gösterileri,  Halk müziği ve halk oyunları kursları,  Türk sanat müziği kursları, v.b kurslar ile çeşitli kampanya ve törenler düzenlemek.
13. Festivaller, resmi bayram kutlamaları, topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri, önemli gün ve haftalara ait etkinlikler düzenlemek
14. İhtiyaç duyulması halinde, yöre halkının ve diğer kuruluşların kişisel ve amatör çalışmalarına sergi, gösteri, panel, konferans, seminer ve çeşitli konulardaki toplantılarına mekân bulmalarına yardımcı olur. Bu tip organizasyonları  profesyonel  kişiler ve kurumlarla birlikte gerçekleştirir, kitlelere duyurulmasını sağlamak.
15. Belediye kanunun 76 ve 77 maddelerinde yer alan hususlarda, kurum içi ilgili birim ve müdürlüklerle ortak çalışmalar yapmak, etkinlikler düzenlemek. Belediyenin bütünsel hizmet ve sosyal belediyecilik anlayışının gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkı vermek.
16. Kültürel hayata katkıda bulunma amacına yönelik, çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş vs. gibi süreli ve süresiz yayınlar hazırlar ve halka ulaştırılmasını sağlamak.
17. Belediye faaliyetleri konusunda halkı bilgilendirme çalışmaları yapmak.
18. Halkın belediye hizmetleri ve belediyeden beklentileri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacı ile diğer belediye birimleriyle işbirliği çerçevesinde kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak veya yaptırmak.
19. Hanımlara yönelik kültür merkezleri tespit etmek. Bu mekânları beceri kursları açarak eğitim amaçlı kullanmak.
20. Kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin, talep edilmesi halinde, satılması yönünde çalışmalar yapmak ve bu konuda kursiyerlere yardımcı olmak.
21. Yaşlılara yönelik çeşitli etkinlikler düzenler, yaşlıların topluma kazandırılması konusunda tedbirler almak.
22. Gençlik, Rehberlik ve Danışma Merkezleri oluşturmak.
23. Vatandaşı yönlendirme, bilgilendirme ve ortak çalışmaya teşvik etme anlayışı ile görev yapmak.
24. Diğer kurum ve kuruluşların ilgili çalışmalarını izleyerek gerekirse bu çalışmalara ilgili personelin katılımını sağlamak.
25. Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak.
26. Amir memur ilişkisi içerisinde çalışılarak üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.
27. Muhtaç durumdaki ailelere yardımlarda bulunulmasına destek vermek.
28. Mağduriyeti tespit edilmiş ailelere diğer kurum ve kuruluşlar aracılığıyla sıcak yemek verilmesine yardımcı olmak.
29. Sosyal İşler ve Dayanışma Merkezi ve diğer birimlerle işbirliği yapmak.
30. İftar programları düzenlenmesinde diğer belediye birimleri ile işbirliği yapmak.
31. Yemekli toplantılar düzenlemek.
32. Resmi - özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmak.
33. Diğer belediye birimleri ile işbirliği çerçevesinde sportif faaliyetler düzenlemek.
34. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan çocukların sağlık kuruluşlarında sünnet ettirilmesine yardımcı olmak.
35. Yetim, kimsesiz çocuklar, sakatlar, özürlüler, dullar, ihtiyarlar ve bakıma muhtaç olanları  koruyup kollamak.
36. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan yaşlı ilkeleri çerçevesinde bağımsızlık, katılım, bakım, kendini geliştirme ve itibar gibi prensiplere dikkat ederek, yaşlılara hizmet sunmak.
37. Sosyal hizmetlerin amaçlarından biri de insan haklarını güvence altına almak olduğundan, eşitlik ve özgürlük ilişkisinden hareketle, kadınların korunmasında, kendi durumlarını belirlemelerinde, statülerini yükseltmelerinde ve sorunlarının çözülmesinde ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile “Kadın Konuk Evleri” açmak.
38. Bakacak kimsesi olmayanlara bakma ve barındırma amacıyla diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gitmek.
39. Yersiz, yurtsuz olanlara iş bulan, bunlardan garip olup, çalışamayanları memleketine gönderen, kimsesiz kadın ve çocukları koruma yönünde çalışmalar yapan, belediye birimleri ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
40. Sokakta çalıştırılan çocukların eğitime yönlendirilebilmesi  konusunda yardımcı olmak.
41. Muhtaç durumdaki ailelerin ve aile bireylerinin yaşam becerilerinin geliştirilebilmesi konusunda çalışmalar yapmak.
42. Yangın ve doğal afet gibi durumlarda mağdur olan ailelere yardımcı olmak.
43. Madde bağımlıları tedavisi ve topluma kazandırılması yönünde çalışmalar yapmak ve mekân tahsis etmek.
44. Gerek engelli gerekse madde bağımlısı kimseler için Rehabilitasyon Merkezi açmak.
45. Sokak çocukları için topluma kazandırmaya yönelik kurslar ve etkinlikler düzenlemek.
46. Göç, sosyal adaletsizlik, etik ve kültürel çatışma, ahlaki çöküntü, rüşvet ve yolsuzluklar, kültürel yozlaşma, hızlı nüfus artışı, sosyal etkinliklerin azlığı gibi sosyal sorunların tespiti yönünde araştırma, anket, kamuoyu yoklaması gibi çalışmalar yapmak.
47. Sosyal hizmet alanında gönüllü katılım anlayışı ile çalışacak esaslar belirleyerek verimliliği arttıracak girişimlerde bulunmak.
48. Sosyal refah hizmetlerinin yaygınlaşması konusunda çalışma esasları  hazırlamak  ve uygulamak.
49. Tarihi ve doğal güzellikler ile bilinen yerlere müze ve buna benzer kuruluşlara ziyaret programları düzenlemek.
50. Sosyal hizmetlerden yararlananlara eğitim programları hazırlamak.
51. Kardeş aile projeleri geliştirmek.
52. Evde bakım üniteleri, tedavi yöntemleri gibi etkinlikler için çalışmalar yapacak esasları belirlemek.
53. Ailenin  korunması yönünde eğitici çalışma programları hazırlamak.
54. Parçalanmış ailelerin birleştirilmesine yönelik işbirliği ve diyalog çalışmaları yapmak.
55. Bütün bu hizmetlerin yapılması için lazım olan personel istihdamı, araç-gereç ve malzeme ihtiyacı ve nakdi yardımlar için ilgili makamları haberdar ederek gereken kaynak oluşumunu sağlamak.
56. Belediye Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmak.

SİTEDE ARA

WHATSAPP NUMARALARIMIZ

DUYURULAR