İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Hasan ERDEMOĞLU

Hasan ERDEMOĞLU

Müdür V.

Tel:

Faks:

E-Mail: imar@karabuk.bel.tr

Özgeçmiş:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kent Estetik Kurulu Yönetmeliği

Yapı Ruhsatı Aşamasında İstenecek Belgeler
Yapı Ruhsatı Aşamasında Alınacak Harc Miktarları

Temel İlkeler:
Karabük Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tüm çalışmalarında;
a) Şehrimizin planlı gelişimini temin etmek amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.
b) Kentlinin sağlıklı ve modern yaşama koşullarının sağlanması için imar hizmetlerini yürütmek.
c) Stratejik plan ve imar planlarının uygulanmasını sağlamak ve denetlemek.
d)  Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık.
e) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk.
f) Hesap verebilirlik.
g) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik.
h) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik.
ı) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkeleri esas alır.

Arşiv-Kayıt Bürosunun Görevleri;

 1. Arşiv – Kayıt Bürosu olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde bulunan Harita ve İstimlak Bürosu, Planlama Bürosu, Yapı ve Ruhsat Bürosu, Numarataj bürolarına kendilerini ilgilendiren işlemlerle ilgili olarak yapılan müracaatlarda dilekçelerini kayda alıp varsa asli dosyası ile birleştirerek konu hangi birimi sorumlu kılıyorsa o birime zimmet kaydı ile sevkiyatını yapıp, işlemler sonuçlandıktan sonra dosyalar yine zimmet kaydından düştükten sonra ikinci bir işleme kadar arşivde saklamak.
 2. Her türlü resmi kurumdan ve Belediyemizin diğer Müdürlüklerinden gelen yazışmalarda, tapu bilgileri numaraları olanların bölgelerinden (mahalle dosyaları gibi) tapu bilgi numarası olmayanların ise gelen evrak kaydından alınarak konu hangi birimi sorumlu kılıyorsa, o birime ulaştırmak.
 3. İşlemi tamamlanan dosyayı işlemi tamamlanan birim tarafından Arşiv-Kayıt Şefliğine zimmetle teslim edildikten sonra başka bir işleme kadar arşivde saklamak.
 4. Müdürlükten diğer birimlere ve resmi kurumlara gönderilen evrakların Giden evrak kaydı ile gönderilip kaydının yapılması.
 5. Vatandaşlarımızın talebi üzerine mevcut dosyalarından gerekli belgeler temin edilip kendilerine teslim edilmesi.

Yapı ve Ruhsat Bürosu  teşkilat, görev ve çalışma esasları;
Yapı Ruhsat Bürosu, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde olup, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü emir ve iradesindedir. Bir şef, yeterli sayıda mimar, inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, makine mühendisi, jeoloji mühendisi, inşaat vb. tekniker ile bilgisayar ve ruhsat yazılım elemanından oluşur.
Görevleri aşağıdaki gibidir.

 1. Belediye ve mücavir alan sahası içinde kalan İmar Planlarında imara açık sahalarda bulunan parsellerde ve imar planı dışında kalan parsellerde mülkiyet sahiplerince yapılan inşaat ruhsatı müracaatlarını ilgili kanun yönetmelik ve plan notları doğrultusunda inceleyerek, uygun görülenlere yapı ruhsatı vermek.
 2. Parsel sahiplerince serbest çalışan mimar-mühendislere hazırlatılan mimari, statik-betonarme projeler, gerekli evraklarla birlikte ilgilisi veya kanuni vekilince ruhsat müracaatını ihtiva eden bir dilekçe ekinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne sunmak.
 3. Kalem ve Arşiv Bürosunda kayda alınan müracaat dosyası varsa arşiv dosyası ile birleştirilerek yapı ve Ruhsat şefliğine göndermek.
 4. Büroda şef tarafından ilgili mimar ve mühendislere havale edilen dosyaların, 3194 sayılı imar kanunu, Belediye Meclisince onaylanan plan notları ve ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda incelemek.
 5. Projelerin, imar planına, Harita Bürosunca tespit edilen inşaat istikametine uygunluğu kontrol edilerek ve Tapu Müdürlüklerinden alınan tapu kayıtları tetkik edilerek, parsel üzerinde inşaat yapımına engel teşkil edebilecek herhangi bir kısıtlamanın olup olmadığına bakılması, hissedar varsa, tüm hissedarların noter onaylı muvafakatini almak.
 6. Yapılan inceleme ve kontroller sonucunda yapı ruhsatı almasında bir sakınca bulunmayan parsellere ait mimari statik projeler ve zemin etüt raporları ile tesisat projeleri incelenerek gerekli harç ve ücretlerin alınarak tasdik edilmesi ve yapı ruhsatı tanzim edilerek işlemlerin sonuçlandırılması.
 7. 2981-3290-3366 sayılı İmar Affı kanunu kapsamında kapı, süresi içinde Belediyeye müracaat etmiş ancak yeminli bürolarca işlemleri sonuçlandırılamamış yapılarda, ilgililerinin müracaatı halinde yukarıda belirtilen konunlar doğrultusunda incelenerek uygun görülenlere ait işlemler sonuçlandırılarak. Tapu tahsis işlemlerinin yürütülmesi.
 8. Şefliğe bağlı olarak görev yapan Zemin Araştırma ve Kontrol Elemanı inşaat sahiplerince parsel bazında yaptırılan zemin etüd raporlarını gerektiğinde yerinde inceleyerek, belediye genelinde yaptırılan zemin raporlarına uygunluklarının kontrol edilmesi.
 9. Ruhsatlı olarak başlanan inşaatların projesine uygun yapılıp yapılmadığının, yerinde yapılan imalatta kullanılan demir ve betonun projesine uygunluğunun kontrolünün yapılması.
 10. Ruhsat ve eki projelerine göre tamamlanan inşaatlara yapı kullanma izninin verilmesi.
 11. Müracaata müteakip eğer projesinde sığınak varsa Sivil Savunma Müdürlüğü ile birlikte inşaat mahalline gidilerek inşaatın ruhsat ve eki projelere uygunluğu kontrol edilmesi.
 12. Yapı Kullanma İzni alınacak inşaatlara çevre düzenlemesi yaptırılması, zamanda sıva ve boyasının yapılıp yapılmadığı kontrol edilmesi. Projesine uygun yapıldığı tespit edilen inşaatlar için SSK ilişiğinin kesilmesi için Sigorta İl Müdürlüğü ile, vergi ilişiğin kesilmesi için Vergi dairesi Müdürlüğü ile ve beyanname değişikliği için Mali  Hizmetler Müdürlüğü ile yazışmalar yapılmak.
 13. Yukarıda belirtilen kurumlarla ilişiği kesilen inşaatlara gerekli harç ve ücretler alınarak Yapı Kullanma İzin Belgesi tanzim edilmesi.
 14. Ruhsat Şefliği bünyesinde oluşturulan Kaçak İnşaat Birimi tarafından belediye ve mücavir alan içinde bulunan ruhsatsız yapılaşmaları takip etmek, şikayete konu olan yapıların takip etmek (şahıs şikayeti ve zabıta müdürlüğü tutanakları) ve gerekli işlemleri yapmak. Ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak başlanan binaların tespiti yapılarak yapı sahibine, fenni mesulüne ve müteahhidine İmar Kanununun 32. ve 42. Maddesine göre işlem yapmak.
 15. Belediye ve mücavir alan içerisinde bulunan imara aykırı olmayan (imar planına göre yol, yapı yasaklı alan, park vb. alan içinde kalmamak şartı ile) yapılara 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddesi gereğince basit tamir, tadil izinleri verilmesi ve yerinde kontrollerin yapılması.
 16. Belediye sınırı içinde ruhsat ve tamir izni verilen yapılardan geçici olarak yol ve tretuvar işgal etmek isteyenlerin istekleri doğrultusunda incelemeler yaparak uygun bulunanlara izin verilmesi.
 17. Kat irtifakı ve mülkiyeti aşamasında ruhsat, yapı kullanma izni ve projelerin tasdiki yapılarak şahıslara ruhsat ve ekleri ile ilgili olarak bilgiler vermek.
 18. Belediye sınırları içinde görev yapan teknik eleman ve müteahhitlerin sicillerini tutulmak.
 19. İşyeri açma ruhsatı verilmesi aşamasında ruhsat ve iskanla ilgili gerekli inceleme ve belge teminini sağlamak.

Planlama Bürosu teşkilat  görev ve yetkileri:
1. İmar planı işleri
a) İmar planlarının yaptırılması için ihale açmak, takibi ve denetlemesini sağlamak.
b) Eski ve yeni tarihli imar planlarının korunması ve kullanılması ve uygulanmasını sağlamak.
c) Belediyeye ait tüm birimlerin ihtiyaç duyması halinde imar planlarının çoğaltılarak dağıtımını sağlamak.
d) Yol açma, istimlak, yapı ruhsatı ve her türlü imar izninin verilmesinde diğer Müdürlük birimlerinin kullanması amacıyla imar durumu hazırlamak.
2. İmar durumu işleri
a) Yapı ruhsatı almak için ilk belge olan ve parsellerin imar planlarındaki durumu hakkında (Konut, Ticaret, Ticaret + Hizmet, yeşil, yol, okul vb. gibi) bilgi veren imar durumlarını hazırlamak (imar durum talepleri elle çizildiği gibi bilgisayar ortamında da çizim programı kullanılarak düzenlenmektedir)
c) Planlama bürosu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü içinde Harita-Aplikasyon Bürosu, Ruhsat Bürosu, Numarataj Bürosu ile ayrıca Fen İşleri Müdürlüğü ile irtibat sağlamak.
3. İmar planı değişiklikleri ile ilgili işlemler
a) İmar değişikliği talepleri, ilgili parsele ait tapu ve imar durum belgesi, yeterlilik sahibi şehir plancısı imzalı değişiklik talebi, plan izah raporu ve değişiklik talep dilekçesi ile Planlama Bürosuna verilmesi.
b) Gelen değişiklik talepleri birleştirilerek plan müellifinin uygunluk görüşü için gönderilir ve alınan cevaplar dosya halinde komisyon çalışmalarına iletilmesi.
c) Değişiklik talepleri, büronun teknik elemanlarınca incelenerek, gündeme alınmak üzere Kayıt Bürosu vasıtasıyla Belediye Meclisine yazılması.
d) İmar komisyonu çalışmalarında gerekli hallerde görüş bildirmek, arazi çalışmalarını desteklemek.
e) Belediye Meclisince gündeme alınıp, komisyon raporu ile karara bağlanan taleplerle ilgili dosya Planlama Bürosu içinde gerekli tebligat, ilan ve arşivleme için değerlendirilir.

4. Jeolojik inceleme ile ilgili işlemler;
a) İmar planı yapımında altlık olarak kullanılan imar planına esas jeolojik etütler için ihale açmak, takibi ve denetlenmesi işlemlerini yürütmek.
b) Parsel bazında yaptırılan jeolojik etütlerin inceleme ve onay işlemlerini yürütmek.
c) Belediyemizin ilgili birimlerinin yapacağı, hafriyat, su deposu, istinat, yol vb tesisler için gerekli zemin araştırmalarını yapmak, rapor tutup ilgili birimlere bilgi vermek.
5. 5 yıllık imar programlarını hazırlamak ve Belediye Meclisinin onayına sunmak.
6. Stratejik planın hazırlanması ve yürütülmesini sağlamak.
7. Gerektiğinde Kentsel tasarım projeleri hazırlayıp ilgili birimlere uygulanmak üzere ulaştırmak.

Harita ve İstimlak Bürosu teşkilat, görev ve yetkileri:
Harita ve İstimlak Bürosu teşkilat, görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir.
a) Harita Bürosu  tüm Belediye hizmetlerinde kaynak teşkil eden haritaların oluşturulmasından araziye uygulamasına kadar olan işleri yapar.
b) Yeni ruhsat verilecek inşaatlar için hazırlanan HUS (Harita Uygulama Fenni Sorumluluğu dosyalarının 3030 sayılı kanun kapsamı dışında kalan Belediyeler tip imar yönetmeliği Madde 30. da belirtilen hükümler çerçevesinde incelenmesi, binalara kot verilmesi, binanın yatay ve düşey konumunun kontrolünün yapılması (Kadastro Müdürlüğünden alınan Röperli Kroki, çap ve Planlama Şefliğinden alınan imar durumu yardımıyla)
c) 3194 sayılı İmar Kanununun 15–16. maddelerine istinaden ifraz, tevhid ve sınır düzeltme işlemlerinin yapılması.
d) Arazi ve arsaların düzenlenmesiyle ilgili 3194 sayılı İmar Kanununun 18–19 maddelerine göre imar uygulaması yapılmak veya ihale etmek.
e) Açılmamış imar yollarına istikamet ve kot verilmesi işleminin talep halinde Fen İşleri Müdürlüğü ile bağlantılı olarak yapılması.
f) Ruhsat Bürosunun çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla, kat vizesi aşamalarında İnşaat Yatay ve Düşey gabarilerinin kontrol edilmesi.
g) Kent Bilgi Sisteminde altlık olarak kullanılacak harita çalışmalarının yapılması.
h) Karabük Belediyesi adına kayıtlı gayrimenkullerin envanterlenin takip edilmesi, yeni tescil edilenlerin sicile işlenmesi, elden çıkarılması, sicilden silinmesi.
ı) Belediye Sınırı ve Belediye Mücavir sahalarının gerektiğinde genişletilmesi ile ilgili dosya hazırlanması.
j) İmar planındaki konumuna göre Belediye’ye ait parsellerin ilgili kişi ve kuruluşlara tahsisi, irtifa hakkı tesisi hakkında Belediye Encümeni ve Belediye Meclisinden karar alınması, tapuya işletilmesi.
k) İmar planında kamu alanı olarak ayrılmış veya stratejik planda olup, yıllık yatırım programına alınan (park,yol,hizmet binası vs..)yerlerde gerekli kamulaştırma işlemleri için 4650 sayılı kamulaştırma kanununa kamulaştırma işlemlerini yürütmek.
l) 2981-3290 sayılı kanuna istinaden imar affı müracaatı bulunan şahısların müracaatlarının değerlendirilmesi, 2981/10b ve 10c maddelerinin uygulanması, tescil işlemlerinin sağlanması.
m) Şahısların Müracaatlarına göre veya kamu yararına ayrılacak alanların trampa işlemlerinin yapılması .
n) 3194 sayılı kanunun 17.maddesine göre artık parsel satışının yapılması.
o) 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinde yer alan tahsis, devir ve kiralama işlemlerini yapmak, yapılacak işlemlerle ilgili Belediye Meclis Kararının alınması, karar doğrultusunda işlemlerin tamamlanarak, tescil yapılması.
p) 222 sayılı Milli Eğitim kanununa istinaden İmar Planlarında Temel Eğitim alanında kalan taşınmazların bedelsiz olarak devredilmesi işlemleri.
r) Belediye mülkiyetinde bulunan ve üçüncü şahıslar tarafından işgal edilen yerlerin 2886 sayılı yasanın 36.ve 45. maddesine göre ihaleyle satılması amacıyla, gerekli belge ve altlıkların hazırlanarak ilgili servise gönderilmesi.
s) Belediye mülkiyetinde bulunan ve satışı yapılamayan taşınmazların değerlendirilmesi amacıyla 2886 sayılı İhale Kanununun 75. maddesine göre ecrimisil uygulanarak gelir sağlanması amacıyla gerekli belge ve altlıkların hazırlanarak ilgili servise gönderilmesi.
t) Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazlarla ilgili kamu kurumları ve şahıslardan gelen istek ve şikayetlerin değerlendirilmesi.
u) Stratejik planda bulunan ve yıllık yatırım programına alınan yerlerde satın alma veya kiralanarak mülkiyetin gayri ve ayni hak tesisinin yapılması.

Numarataj Memurluğunun görev ve yetkileri:
Numarataj Memurluğunun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir.
a) 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 69.maddesine dayanılarak, hazırlanan “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereği Adres ve numaralama yönetmeliğine uygun olarak numaralama çalışmaları yapmak.
b) Ulusal adres veri tabanına, tespit edilen adres bileşenlerinin işlenmesi ve güncellenmesini yapmak.
c) Yapı belgelerinin (yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi) ulusal adres veri tabanı kullanılarak verilmesini sağlamak.
d) Mücavir saha içindeki köylerin numaratajının İl Özel İdare Müdürlükleri ile birlikte kontrolü ve gerektiğinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni belgelerinin ulusal veri tabanına uygun verilmesinin sağlanması (numaratajın düzeltilmesi,  sokak isimlerinin verilmesi)
e) Adres veri tabanına göre gerekli incelmelerin yapılarak İkametgah belgelerinin düzenlenmesi.
f) Müdürlüğe bağlı şefliklerin her türlü çalışmalarının düzenlenmesi.
g) Müdürlük içi yönergeler yayınlamak, belgelerin ilgili şefliklere dağıtımını gerçekleştirmek
h) Diğer müdürlüklerle koordinasyon sağlamak, yasalar çerçevesinde verilen her türlü ek görevi yapmak.
i) Müdürlüğün standartları yakalayabilmesi için gerekli çalışmayı ve gayreti göstermek.
j) Müdürlük personelinin verimini arttırmak için gerekli motivasyonu sağlamak.

SİTEDE ARA

PROJELERİMİZDEN

WHATSAPP NUMARALARIMIZ

DUYURULAR