İtfaiye Müdürlüğü

Yaşar Rauf ÜNGÖREN

Yaşar Rauf ÜNGÖREN

İtfaiye Müdürü

Tel:

Faks:

E-Mail: itfaiye@karabuk.bel.tr

Özgeçmiş:

1958 Karabük doğumlu. 1983 yılında Karabük Belediyesinde memur olarak göreve başladı. Belediyenin değişik birimlerinde memur, şef ve müdür olarak çalıştı. 1989 yılından bu yana İtfaiye Müdürü olarak görev yapmakta. MYO mezunu. Tüm İtfaiyeciler Birliği (TİB) ve Türkiye Acil Yardım, Kurtarma, Yangın ve Eğitim (TAYEV) yönetim kurulu üyesi.

İtfaiye Müdürlüğünün Kuruluş teşkilatlanma ve görevleri aşağıdaki gibidir.
a) Kuruluşu: İtfaiye Müdürlüğü Müdür, Müdürlük bünyesinde çalışan Memur ve İşçi personellerden oluşur.
b) Görevleri: İtfaiye  Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir.
1. Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek.
2. Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak.
3. Su baskınlarına müdahale etmek.
4. Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak.
5. 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak.
6. 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak.
7. Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak.
8. Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak.
9. Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek.
10. Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek.
11. Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak.
12. İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek.
13. İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek.
14. Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.